Hva er fysioterapi?

Fysio betyr naturlig, og terapi betyr behandling. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. og kunnskapsfeltet er kropp, bevegelse og funksjon. Vi har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk, og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Fysioterapeuter utfører og legger til rette for tjenester som bidrar til at mennesker utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet. Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.

Vi bruker ulike metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.