HELSBANKEN – MEDLEMSVILKÅR

1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM I HELSEBANKEN

HELSEBANKEN

-Vil foreta adgangskontroll
-Skal tilrettelegge trening slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
-Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
-Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørse og i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.
-Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i senteret. Herunder tap og skader av klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
-Fastsetter de regler som gjelder i senteret.
-HELSEBANKEN samarbeider om med Antidoping Norge. HELSEBANKEN er et RENT SENTER. Dopingmidler eller rusmidler er ikke tillatt på senterets område. Som medlem i HELSEBANKEN tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir HELSEBANKEN rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no

MEDLEMMET

-Må til enhver tid ta ansvar for at telefonnummer og adresser er oppdatert i vårt register.
-Plikter å dra adgangskort ved ankomst til senteret.
-Plikter å oppgi ny adresse ved flytting eller endring av navn, bankkonto m.m.
-Plikter å informere HELSEBANKEN ved endring av bankkontonummer, dersom man benytter AvtaleGiro.
-Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
-Skal ikke la private eiendeler ligge igjen i HELSEBANKEN til neste besøk.
-Av hygieniske grunner er minimumsantrekk ved trening t-skjorte, shorts/treningsbukse og innesko. Treningstøyet skal være rent og håndkle skal alltid tas med.
-Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som gis.

2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

-Kontrakten trer i kraft fra den dato medlemmet signerer kontrakten, eller ved annen avtalt dato.
-Medlemskap betalt kontant løper fra innmeldt dato og frem til fastsatt sluttdato.
-Medlemskap med avtalegiroordning fortsetter å løpe etter bindingstidens slutt til det blir sagt opp skriftlig.
-Tapt medlemskort skal rapporteres til resepsjonen så snart tapet oppdages.
-Nytt medlemskort belastet med kr 200,-
-Personer under 18 år trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding. Aldersgrense for apparatsal er 16 år. -Av sikkerhetsmessige årsaker skal barn ikke oppholde seg i apparatsalen.

3. FRYSING AV MEDLEMSKAP

En kontrakt kan fryses ved følgende grunner:
-Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
-Svangerskap som medfører at man ikke kan trene.
Det avtales da en betalingsfri framtidig periode på minimum 1 måned der medlemskapet ikke kan benyttes. Bindingstiden forlenges tilsvarende.

4. BETINGELSER FOR TRENINGSAVTALE

Treningsavgiften skal betales i resepsjonen. Ved innmelding skal 2 måneder betales i resepsjonen. Forskuttert beløp vil ikke bli forsøkt trukket fra konto. Medlemmet betaler treningsavgiften uavhengig av treningsmengde. HELSEBANKEN forbeholder seg retten til å indeksregulere prisene i henhold til KPI hvert år uten forutgående varsel. Ved andre prisendringer vil HELSEBANKEN gi 1 måneds varsel på e-post/sms. Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap gjelder vanlige medlemsbetingelser.

5. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALE MED AVTALEGIRO-ORDNING

Oppsigelsestiden er en -1- måned fra og med førstkommende månedsskifte etter at oppsigelsen er mottatt på senteret eller poststemplet. (Eks. Ved innlevert og registrert oppsigelse i løpet av november, opphører medlemskapet 31. desember med siste avtalegirotrekk den 20. desember.)
Oppsigelsen skal skje skriftlig. Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene, eller på grunn av flytting. Ved søknad om oppsigelse av medlemskap innenfor bindingstiden må oppsigelsesgrunnen dokumenteres. Samme oppsigelsestid gjelder.

6. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

HELSEBANKEN forbeholder seg retten til å si opp medlemskontrakten dersom medlemmet foretar seg vesentlige brudd på HELSEBANKEN sine interne retningslinjer;
-Tyveri fra senteret eller medlemmer
-Ikke har gyldig fullmakt fra foresatte
-Pga. helsemessig tilstand kan ta skade av HELSEBANKENS tilbud
-På en eller annen måte opptrer mot HELSEBANKENS interesser og formål
-Opptrer respektløst overfor øvrige medlemmer eller ansatte
-Ikke overholder trivselsregler etter anmodning fra de ansatte
Ved manglende betaling av treningsavgift vil medlemmet bli utestengt fra senteret. Medlemskapet fortsetter å løpe til treningsavgiften er betalt. Først etter betaling av utestående er det mulig å si opp avtalen etter pkt 5.

7. MEDLEMSKONTRAKT MED AVTALEGIRO-ORDNING

Dette er en betalingsform der medlemmet plikter å benytte seg av AvtaleGiro. En avtalt og månedlig treningsavgift belastes medlemmets konto mellom den 15. og 30. hver måned. Månedlig treningsavgift vil løpe til avtalen blir sagt opp skriftlig av en av partene, og stopper ikke når bindingstiden er over. Dersom den månedlige treningsavgiften ikke blir trukket fra medlemmets konto, vil HELSEBANKEN sende kravene videre til inkassoselskap. Der vil det bli sendt ut 1. gangs purring med påløpende gebyrer. Dersom tilsendt purring ikke belastes innen forfall overføres dette til inkasso. Ved prisendring, skal medlemmet varsles en -1- måned før prisendringen trer i kraft. Dette kan skje tidligst etter at bindingstiden er over. Avtalegirofullmakten til banken kan tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpet og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemskap¬savtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode.

9. Informasjon via e-post/SMS

Ved signering av denne avtalen samtykker medlemmet i at HELSEBANKEN kan sende informasjon via e-post/sms.